Trung tâm Giáo dục SP của chúng tôi thực hiện các chương trình giáo dục suốt đời cho công chúng trong và ngoài nước.